• ബുധൻ. ഒക്ട് 20th, 2021

Cat-NewGen

Language of Jesus and His Church is Love

Church World

  • Home
  • “യേശുവിൻറെ മേൽ തങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് അവകാശങ്ങൾ” എന്ന ചിന്താഗതി പ്രലോഭനത്തിൻറെ തിക്ത ഫലം;ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

“യേശുവിൻറെ മേൽ തങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് അവകാശങ്ങൾ” എന്ന ചിന്താഗതി പ്രലോഭനത്തിൻറെ തിക്ത ഫലം;ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

ചുരുക്കത്തിൽ, യേശുവിൻറെ വാക്കുകൾ ഒരു പ്രലോഭനത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുകയും ഒരു ഉദ്ബോധനംനൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അടച്ചുപൂട്ടലാണ് ഈ പ്രലോഭനം. തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനല്ല എന്ന ഒറ്റക്കാരണംകൊണ്ടു മാത്രം ഒരുവൻറെ സൽപ്രവൃത്തിയ്ക്ക് തടയിടാൻ ശിഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. “യേശുവിൻറെ മേൽതങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് അവകാശങ്ങൾ” ഉള്ളതെന്നും ദൈവരാജ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവർതങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ഇപ്രകാരം അവർ തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന തോന്നലിൽചെന്നെത്തുകയും മറ്റുള്ളവരോടു ശത്രുത പുലർത്തത്തക്കവിധം അവരെ അന്യരായി കണക്കാക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, ഓരോ അടച്ചുപൂട്ടലും, വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാത്തവരെഅകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ചരിത്രത്തിലെ നിരവധി വലിയ തിന്മകളുടെ, പലപ്പോഴുംസ്വേച്ഛാധിപത്യങ്ങൾക്ക് ജന്മമേകിയ പരമാധിപത്യം, വിഭിന്നരായവർക്കെതിരായ നിരവധി അക്രമങ്ങൾഎന്നിവയുടെ കാരണമെന്ന് നമുക്കറിയാം.എന്നാൽ സഭയിലും അടച്ചുപൂട്ടലിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. കാരണം, വിഭജകനായ സാത്താൻ- സാത്താൻ എന്ന പദത്തിൻറെ അർത്ഥംതന്നെ വിഭജനം നടത്തുന്നവൻ എന്നാണ് – ആളുകളെ വിഭജിക്കുകയുംഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി  എപ്പോഴും സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനായി സാത്താൻ തന്ത്രപൂർവ്വംശ്രമിക്കുന്നു,  പിശാചിനെത്തന്നെ പുറത്താക്കിയവരെപ്പോലും പുറന്തള്ളുന്നതിന് തുനിയുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക്സംഭവിച്ചതു പോലെ ഇത് സംഭവിക്കാം! ചിലപ്പോൾ നമുക്കും ഇതു സംഭവിക്കുന്നു, എളിമയുള്ളവരും തുറന്നസമൂഹങ്ങളുമാകുന്നതിനുപകരം, “പ്രമുഖർ” എന്ന പ്രതീതി നൽകാനും മറ്റുള്ളവരെ അകറ്റി നിർത്താനും നാംശ്രമിക്കും; എല്ലാവരുമൊത്തു ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം, അപരനെ വിധിക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയുംചെയ്യുന്നതിനുമായി, നാം നമ്മുടെ “വിശ്വാസിയുടെതായ അധികാരപത്രം” കാണിക്കുന്നു: “ഞാൻ ഒരുവിശ്വാസിയാണ്”, “ഞാൻ കത്തോലിക്കനാണ്”, “ഞാൻ ഈ സമിതിയിൽ, മറ്റൊരു സമിതിയിൽപ്പെട്ടവനാണ്…”; മറ്റുള്ള പാവങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അപരനെ വിധിക്കുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി ഇത് ചെയ്യുന്നത്കഷ്ടമാണ്. വിധിക്കാനും തരംതിരിക്കാനുമുള്ള പ്രലോഭനത്തെ മറികടക്കാനുള്ള കൃപ നമുക്കപേക്ഷിക്കാം, കൂടാതെ കൂട്ടിലടച്ചിടുന്ന മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് “നല്ല”തെന്നു കരുതുന്ന ചെറുസമൂഹത്തിൽഅസൂയതോന്നത്തക്കവിധം നമ്മെത്തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായിനമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം: ആരും നുഴഞ്ഞുകയറാതിരിക്കുന്നതിന് പുരോഹിതൻ തൻറെ ഏറ്റംവിശ്വസ്തരോടൊപ്പവും, അജപാലനപ്രവർത്തകർ പരസ്പരവും, പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സമിതികളും അവയുടെതനതായ സിദ്ധികളിലും അടച്ചിടുന്നു, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു. അടച്ചുപൂട്ടൽ. ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തീയസമൂഹങ്ങളെ കൂട്ടായ്മയുടെയല്ല ഭിന്നതയുടെ ഇടങ്ങളാക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടച്ചുപൂട്ടലുകൾആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; തുറവാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇടമുള്ള സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ്  ഈ  അരൂപിഅഭിലഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിൻറെ ഉദ്ബോധനം ഉണ്ട്: സകലത്തെയും സകലരെയുംവിധിക്കുന്നതിനുപകരം, നമുക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ചുതന്നെ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കാം! വാസ്തവത്തിൽ, ഇവിടെയുള്ള അപകടം, നാം മറ്റുള്ളവരോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തവരും എന്നാൽ  നമ്മോടുതന്നെ സഹിഷ്ണുതപുലർത്തുന്നവരുമാകുന്നതാണ്. തിന്മയുമായി ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് ഹൃദയസ്പർശിയായരംഗങ്ങളാൽ യേശു നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു: “നിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ, അത്വെട്ടിക്കളയുക!” (മർക്കോസ് 9,43-48). എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മുറിച്ചുമാറ്റുക! “എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരുനിമിഷം നില്ക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുക …”എന്നല്ല അവിടന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ല: “മുറിച്ചുകളയുക! ഉടനെതന്നെ!”. യേശു ഇതിൽമൗലികതയുള്ളവനാണ്, നിർബ്ബന്ധം പിടിക്കുന്നവനാണ്, എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, ഒരുസമർത്ഥനായ വൈദ്യനെപ്പോലെ. ഓരോ വെട്ടിമാറ്റലും, ഓരോ വെട്ടിയൊതുക്കലും, നന്നായി വളരാനുംസ്നേഹത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കാനുമാണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മോടുതന്നെ ചോദിക്കാം: സുവിശേഷത്തിന്വിരുദ്ധമായി എന്നിലുള്ളത് എന്താണ്? എൻറെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വെട്ടിനീക്കണമെന്ന് യേശുആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കാൻഅമലോത്ഭവ കന്യകയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്ത രാജ്യത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടൊപ്പം യേശുനാമം മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവനോടെ നിലനിര്‍ത്തുക.

വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്ത രാജ്യത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടൊപ്പംയേശുനാമം മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവനോടെ നിലനിര്‍ത്തുക എന്നതാണ് തുര്‍ക്കി കത്തോലിക്കസഭയുടെ ദൈവീക ദൗത്യമെന്ന് ഇസ്താംബൂളിന്റെ നിയുക്ത അപ്പസ്തോലിക വികാര്‍ ഫാ. മാസ്സിമിലിയാനോപാലിനുറോ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഫാ. മാസ്സിമിലിയാനോയെ ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പ ഇസ്താംബൂളിന്റെ പുതിയഅപ്പസ്തോലിക വികാറായി നിയമിച്ചത്. ഹാഗിയ സോഫിയ അടക്കമുള്ള പുരാതന ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങള്‍മുസ്ലിം മോസ്ക്കാക്കി മാറ്റുകയും തീവ്ര ഇസ്ലാമിക നിലപാട് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്‍റ് തയിബ്ഏര്‍ദ്ദോഗന്‍ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തു വലിയ ദൌത്യമാണ് ഫാ. മാസ്സിമിലിയാനോയ്ക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇസ്താംബൂളിലെ കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും, ഇസ്താംബൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്യുമെനിസത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമായ സമീപനമാണ് വേണ്ടതെന്നുംഫാ. മാസ്സിമിലിയാനോ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് 45 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അഭയാര്‍ത്ഥികളാണ് തുര്‍ക്കി സഭയുടെമറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. വിദേശമതമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തുര്‍ക്കി സംസ്കാരത്തോട്കൂടുതല്‍ അടുപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇക്കൊല്ലം സെമിനാരി പഠനം ആരംഭിച്ച തുര്‍ക്കി സ്വദേശിയായ ഒരുയുവാവ് പ്രാദേശിക വിശ്വാസീ സമൂഹത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെ ആദ്യ വിത്തായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഫാ. മാസ്സിമിലിയാനോ പങ്കുവെച്ചു. ഇസ്മിര്‍ മെട്രോപ്പൊളിറ്റന്‍ അതിരൂപതയിലാണ് തുര്‍ക്കിയിലെ തന്റെ പ്രേഷിത ദൗത്യം ഫാ. മാസ്സിമിലിയാനോആരംഭിക്കുന്നത്. 2006-ല്‍ ഫാ. ആന്‍ഡ്രീ സാന്റൊറോ എന്ന വൈദികന്‍ വെടിയേറ്റ്‌ മരിച്ച ട്രാബ്സോണിലെവികാരിയായും അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുര്‍ക്കി സഭ വളരെ കഠിനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ്ഇപ്പോള്‍ കടന്നുപോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞ ഫാ. മാസ്സിമിലിയാനോ ഫാ. ആന്‍ഡ്രീയുടെ മരണം തുര്‍ക്കിയിലെസുവിശേഷ പ്രഘോഷണം ഭയംകൂടാതെ ചെയ്യേണ്ട അപകടകരമായ ദൗത്യമാണെന്ന കാര്യം തങ്ങളെപഠിപ്പിച്ചുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 

അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടവക ദേവാലയം കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ഉയരുന്നു : വിസ്തീര്‍ണ്ണം 33,000 ചതുരശ്ര അടി

വിസാലിയ: അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടവക ദേവാലയം സെന്റ് ചാള്‍സ് ബൊറോമിയോ കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ അധികം താമസിയാതെ പൂര്‍ത്തിയാകും. കാലിഫോര്‍ണിയ വിസാലിയയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ദേവാലയത്തില്‍ ഒരേസമയം ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിഇരുന്നൂറോളം വിശ്വാസികളെ ഉള്‍കൊള്ളുവാനാകും. 2022-ല്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. നിര്‍മ്മാണം…

അമേരിക്കന്‍ കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തില്‍ മോഷണം;തിരുവോസ്തിയും സക്രാരിയും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു: പ്രാര്‍ത്ഥനയുമായി വിശ്വാസികള്‍

അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഡെന്‍വെര്‍ അതിരൂപതയിലെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമേറിയ ‘ക്യൂര്‍ഡി’ആര്‍സ്’ ആഫ്രോ അമേരിക്കന്‍ കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തില്‍ മോഷണം. തിരുവോസ്തിയും സക്രാരിയുംഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയില്‍ദേവാലയത്തില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ മോഷ്ടാക്കള്‍ മരംകൊണ്ടുള്ള വാതില്‍ പൊളിച്ച് സങ്കീര്‍ത്തിയില്‍പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് രാവിലെ 8:40-നാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം ഇടവക വികാരിയായ ഫാ. ജോസഫ് കാവോയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുന്നത്. ദേവാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള വാതില്‍ കുത്തിത്തുറന്നിരിക്കുന്നതും, കസേരകള്‍ തലകീഴായി കിടക്കുന്നതും കണ്ട അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ്തിരുവോസ്തികള്‍ ചിതറികിടക്കുന്നതും, സക്രാരി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും കണ്ടത്.  ദേവാലയത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്നും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളില്‍ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെങ്കിലും, കര്‍ത്താവിന്റെ ശരീരമായ തിരുവോസ്തിയെകുറിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ ആശങ്കയെന്നും, തിരുവോസ്തി തിരികെ ലഭിക്കുവാനാണ്‌ തങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതെന്നുംഫാ. കാവോ പറഞ്ഞു. ഇടവക സമൂഹത്തിനു തന്നെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുകഴിഞ്ഞ 34 വര്‍ഷങ്ങളായി ദേവാലയത്തിലെ ഡീക്കനായിരിക്കുന്ന ക്ലാരെന്‍സ് മക്ഡേവിഡ് ‘സി.എന്‍.എ’യോട്പറഞ്ഞു. മോഷ്ടാക്കളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി സെപ്റ്റംബര്‍ 1ന് വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിച്ച ഫാ. കാവോ, ഡീക്കനോടൊപ്പം ദേവാലയം വിശുദ്ധ ജലം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരണം നടത്തി.

പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് തങ്ങളുടെ രഹസ്യ ആയുധം”:അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഓള്‍ തിംഗ്സ് പോസിബിള്‍’ എന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ സന്നദ്ധ സംഘടന.

ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദി സംഘടനയായ താലിബാന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പിടിയിലായതോടെ കുടുങ്ങിപ്പോയപരിവര്‍ത്തിത ക്രിസ്ത്യന്‍ കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിതരായി അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ളശ്രമത്തിലാണ് മുന്‍ യുഎസ് മറീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ‘ഓള്‍ തിംഗ്സ് പോസിബിള്‍’ എന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ സന്നദ്ധസംഘടന. ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച എട്ടു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെരക്ഷിക്കുവാനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്നും ഇതിന് പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് തങ്ങളുടെ രഹസ്യ ആയുധമെന്നും ഓള്‍തിംഗ്സ് പോസിബിളിന്റെ സി.ഇ.ഒ ആയ വിക്ടര്‍ മാര്‍ക്സ് ‘ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ പോസ്റ്റ്‌’നു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍പറഞ്ഞു. 1980-കളില്‍ തെക്കന്‍ കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ക്യാമ്പ് പെന്‍ഡിള്‍ട്ടണിലും, ‘ട്വന്റിണയന്‍പാംസി’ലുമായി സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വിക്ടര്‍ മാര്‍ക്സ്.  ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവിര്‍ഭാവത്തെ തുടര്‍ന്നു 2014-ലാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ‘സ്പെഷ്യല്‍ഓപ്പറേഷന്‍’ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മാര്‍ക്സ് ‘ഓള്‍ തിംഗ്സ് പോസിബിള്‍’ ആരംഭിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്‍വാങ്ങലോടെ താലിബാന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണംഏറ്റെടുത്തത് മുതല്‍ രാജ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും, മറ്റ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടേയും ജീവിതംഅപകടത്തിലായിരിക്കുകയാണെന്നു മാര്‍ക്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താലിബാന്‍ വെറുക്കുന്ന വംശീയ ഗോത്രത്തില്‍ഉള്‍പ്പെടുന്നവരാണ് തങ്ങള്‍ രക്ഷിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ കുടുംബമെന്നതും, കുടുംബനാഥന്‍ യു.എസ്സര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നതു അപകടം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹംപറഞ്ഞു.  താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികള്‍ കുടുംബത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മുന്നില്‍വെച്ച്, ഭാര്യയേയുംമക്കളേയും കൊന്നതിനു ശേഷം ഭര്‍ത്താവിനേയും ക്രൂരമായി കൊല്ലുമെന്നാണ് മാര്‍ക്സിന്റെ ഭയം. ഭീഷണിഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിനു പിന്നിലെ രഹസ്യായുധമെന്നു മാര്‍ക്സ്ആവര്‍ത്തിച്ചു. കുടുംബവുമായി ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ്ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിനേയും, റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രതിനിധി ഡഗ് ലാംബോണിനേയും മാര്‍ക്സ് ഇക്കാര്യം ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓള്‍ തിംഗ്സ് പോസിബിള്‍ ഈ കുടുംബത്തെ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന്‍ പറഞ്ഞ മാര്‍ക്സ്അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അമേരിക്കന്‍ കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് വിളികള്‍ വരാറുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബൈബിൾ കൈവശംവെച്ച ഒരു അഫ്ഗാൻ പൗരനെ താലിബാൻ ഭീകരർ വധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ !

ബൈബിൾ കൈവശംവെച്ച ഒരു അഫ്ഗാൻ പൗരനെ താലിബാൻ ഭീകരർ വധിച്ചതായും, ക്രൈസ്തവവിശ്വാസികളെ ഭവനങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി തീവ്രവാദികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട്. മുൻകാലങ്ങളെഅപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾ മിതവാദികളാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാനുള്ള ശ്രമം താലിബാൻ ഭീകരർനടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിനിടയിൽ ക്രൈസ്തവ പീഡനം അവർ ആരംഭിച്ചതായാണ് യു‌കെ ആസ്ഥാനമായുള്ള’എക്സ്പ്രസ്’ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ വിവിധ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന ദാരുണാവസ്ഥ ‘റിലീസ് ഇന്റർനാഷ്ണൽ’ എന്ന ക്രൈസ്തവ സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെബ്രിട്ടനിലെ വക്താവ് ആൻഡ്രു ബോയിഡ് ജിബി ന്യൂസ് എന്ന് മാധ്യമത്തോട് വിശദീകരിച്ചു. താലിബാൻ ഭരണംകൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ക്രൈസ്തവർ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹംപറഞ്ഞു. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജയിൽശിക്ഷയോ, അതല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷപോലുമോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറ്റമാണ്. താലിബാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചത് മുതൽക്രൈസ്തവരുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നപേടിയിലാണ് ക്രൈസ്തവർ ഇപ്പോൾ. നോർവെയുടെ ഏപ്രിലിൽ പുറത്തുവിട്ട കൺട്രി ഓഫ് ഒർജിൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രഹസ്യമായിക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന ചെറിയ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ട്. താലിബാൻതങ്ങളുടെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവരെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകമെമ്പാടും വിവിധസമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിവരുന്ന സർക്കാരിതര സംഘടനയായ റിപ്റ്റോയുടെ അധ്യക്ഷൻക്രിസ്ത്യൻ നെല്ലിമാൻ ഇതിനിടയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ക്രൈസ്തവ, ഹിന്ദു, സിക്ക്, ഷിയാ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വേയിൻ സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിലെപ്രൊഫസറായ ഖാലിദ് ബേയ്ദൂനും പ്രസ്താവിച്ചിരിന്നു. ഷിയാ ഹസാരാ സമൂഹത്തിലെ ചിലരാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ബൈബിൾമൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഭീകരർ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും പരിശോധിച്ച്നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും, സമൂഹത്തിലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി തങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുംഅദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

ഭ്രൂണഹത്യ മനുഷ്യാവകാശമല്ല: വത്തിക്കാന്‍ വീണ്ടും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി

 ഭ്രൂണഹത്യയെ മനുഷ്യാവകാശമാക്കി നിർവചിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തുക്കൊണ്ട് വത്തിക്കാൻവിദേശകാര്യമന്ത്രി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പോൾ ഗല്ലാഘര്‍. ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസ്സൽസിൽ കഴിഞ്ഞമാസം നടന്നയൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തില്‍ ഭ്രൂണഹത്യയെ മനുഷ്യാവകാശമാക്കി നിർവചിക്കുന്ന മറ്റിക്ക്റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമേയം 255 നെതിരെ 378 വോട്ടുകൾക്ക് പാസാക്കിയിരിന്നു. 42 അംഗങ്ങൾവോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന നിർവചനത്തെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനംതള്ളിക്കളയുന്നതായി വത്തിക്കാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് പോൾ ഗല്ലാഘര്‍ ജൂലൈ ഏഴാം തീയതിപോർച്ചുഗലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രാമധ്യേ പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിന്റെ നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലെന്ന് റേഡിയോറെനാസെൻഗക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.  കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം 2270, 2271 ഖണ്ഡികകള്‍ യഥാക്രമം ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു, “മനുഷ്യജീവൻ ഗർഭധാരണത്തിന്റെ നിമിഷം മുതൽ ആദരിക്കപ്പെടുകയും നിരുപാധികമായിസംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആദ്യനിമിഷം മുതൽ മനുഷ്യജീവി ഒരു വ്യക്തിയുടെഅവകാശങ്ങൾ ഉള്ളവനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. നിരപരാധിയായ ഒരുവനു ജീവിക്കാനുള്ള അലംഘനീയമായഅവകാശം അവയിൽപ്പെട്ടതാണ്”. “മനഃപൂർവം നടത്തുന്ന ഗർഭഛിദ്രം ധാർമികതിൻമയാണെന്നു സഭ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രബോധനത്തിനു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല; മാറ്റമില്ലാത്തതായിനിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായ ഗർഭഛിദ്രം, അതായത് ലക്ഷ്യമായോ മാർഗമായോതീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഗർഭഛിദ്രം, ഗൗരവപൂർണമാംവിധം ധാർമിക നിയമത്തിനെതിരാണ്.”  പോര്‍ച്ചുഗല്‍ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ പോർച്ചുഗീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അഗസ്റ്റോസ് സാൻറ്റോസ് സിൽവയുമായി ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് ഗല്ലാഘര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 2023 ലോക യുവജന സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത് പോർച്ചുഗലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കത്തോലിക്കാ യുവജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ്മാർപാപ്പയും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംഘാടകർ. ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിനേരിടുന്ന ലെബനോനിലെ ക്രൈസ്തവ നേതാക്കളുമായി വത്തിക്കാനിൽ പാപ്പ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ പറ്റിയുംആർച്ച് ബിഷപ്പ് പോൾ ഗല്ലാഘര്‍ പരാമർശിച്ചു. ക്രൈസ്തവ നേതാക്കൾ തിരികെ മടങ്ങി ജനങ്ങളോടും, സർക്കാർപ്രതിനിധികളോടും സംസാരിക്കുമെന്നും, വത്തിക്കാന് എന്തെല്ലാം ഇടപെടൽ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതിനെ പറ്റിചിന്തിക്കുമെന്നും, പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അതിന് തയ്യാറാണെന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. 

വൈദിക വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അല്ലാത്തവര്‍ക്കും പഠിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി സുഡാനിലെ ടോംബുറ-യാംബിയോ സെമിനാരി.

ദക്ഷിണ സുഡാനില്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം പഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാത്തവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വാതില്‍ തുറന്നിട്ട് സെമിനാരി. ടോംബുറ-യാംബിയോ കത്തോലിക്കാ രൂപതയാണ് തങ്ങളുടെസെമിനാരി വഴി സെമിനാരി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് കൂടി പഠിക്കാന്‍ അവസരം തുറന്നിട്ട്രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫിലോസഫി കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെമിനാരി അംഗങ്ങള്‍അല്ലാത്തവരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു കൂടിയാണ് രൂപത അവസരം നല്‍കുന്നത്. ഇത് പ്രത്യേകഅനുഭവമാണെന്നും രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള ആദ്യത്തെ അവസരമാണിതെന്നും കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർഭാവിയിൽ സെമിനാരികളിലോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഫിലോസഫി അധ്യാപകരായെക്കുമെന്നും ടോംബുറയാംബിയോ ബിഷപ്പ് എഡ്വേർഡോ ഹിബോറോ കുസ്സാല പറഞ്ഞു.  ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതുവരെ സെമിനാരികളെ മാത്രമേ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഈ വർഷംരൂപതയ്ക്കുള്ളിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമന്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ തത്ത്വചിന്ത പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻതങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നും ബിഷപ്പ് എഡ്വേർഡോ ഹിബോറോ കുസ്സാല പറഞ്ഞു. സാധാരണവിദ്യാർത്ഥികൾ പകൽ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയുംചെയ്യുമ്പോള്‍ വൈദിക വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾ തങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറ്റുള്ള പരിശീലനങ്ങളുമായി സെമിനാരിയിൽതുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ, അവിടുന്നുമായി ഇടപഴകണമെന്നും അവിടുത്തോട് സ്വരമുയര്‍ത്തണമെന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍

ലത്തീൻ ആരാധനാക്രമമനുസരിച്ച് ദിവ്യബലിമദ്ധ്യേ വായിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥഭാഗമായ മ‍ര്‍ക്കോസി‍ന്‍റെസുവിശേഷത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റിനെയും തിരമാലകളെയും യേശു, ശാസിച്ച് ശാന്തമാക്കുന്ന സംഭവംഉദ്ധരിച്ചായിരിന്നു പാപ്പയുടെ സന്ദേശം. വാസ്തവത്തിൽ, വഞ്ചിയില്‍ യേശു ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും, അവിടുന്ന്അവിടെയുണ്ട്, സംഭവിക്കുന്നവയിലെല്ലാം തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് അവിടുന്ന് പങ്കുചേരുകയുംചെയ്യുന്നുവെന്ന് പാപ്പ ആമുഖമായി ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.  യേശുവിന്റെ ഉറക്കം ഒരു വശത്ത് നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് അത് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് അവിടെയുണ്ട്; വാസ്തവത്തിൽ, നാം അവിടത്തെ അതിലുള്‍പ്പെടുത്താനും അവിടുത്തെവിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും അവിടുന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്എന്നു വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. അവിടുത്തെ ഉറക്കം നാം ഉണര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നു. കാരണം, യേശുവിന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരാകാൻ, ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്, ദൈവം സന്നിഹിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ, അവിടുന്നുമായി ഇടപഴകണം, അവിടത്തോടൊപ്പം സ്വരമുയർത്തണം. നിങ്ങള്‍ ഇത് കേൾക്കുക: അവിടത്തോടുനിലവിളിക്കണം. പ്രാര്‍ത്ഥന പലപ്പോഴു ഒരു രോദനമാണ്: “കർത്താവേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ”. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാം: എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ ഏവയാണ്, എന്റെ യാത്രയെതടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തെയും മാത്രല്ല, എന്റെ മാനസികജീവിതത്തെയും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തിരമാലകള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്?  ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യേശുവിനോട് പറയാം, നമുക്ക് അവിടുത്തോട് എല്ലാം പറയാം. അവിടുന്ന് അത്ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂല തിരമാലകളില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാന്‍ നാം അവിടുത്തെ മുറുകെപിടിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് അഭിലഷിക്കുന്നുവെന്നും പാപ്പ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 

വി. ജോണ്‍പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ പാപ്പായുടെ ‘ഐക്യദാര്‍ഢ്യ തത്വം’ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യം.

വി. ജോണ്‍പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ പാപ്പാ പഠിപ്പിച്ച ‘ഐക്യദാര്‍ഢ്യ തത്വം’ ഏതൊരു സമയത്തെയുംകാള്‍ ഇപ്പോള്‍അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പാ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപൊതുഭവനത്തിലാണെന്നും നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പൊതുവായൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍എപ്പോഴാണോ ഇതെല്ലാം നാം മറക്കുന്നത്, അപ്പോള്‍ അസമത്വവും പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരണവും വര്‍ദ്ധിക്കുകയുംസാമൂഹ്യഘടന ദുര്‍ബലമാവുകയും പരിസ്ഥിതി തന്നെയും വഷളാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പാപ്പാ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം എന്ന പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം ക്ഷയിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും അത് തെറ്റായിവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഔദാര്യത്തിന്റെ ചില പ്രവര്‍ത്തികളെക്കാള്‍ കൂടുതലൊന്നും ഈ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനാല്‍ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ഒരുപുതിയ മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുമാത്രം ചുരുക്കിക്കാണേണ്ട കാര്യമല്ലിതെന്നും മറിച്ച് നീതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്ഉയര്‍ത്തപ്പെടുന്നതെന്നും പാപ്പാ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, പരസ്പരാശ്രിതത്വം ഐക്യദാര്‍ഢ്യമായി രൂപപ്പെട്ട് ഫലംപുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കില്‍ മനുഷ്യനോടും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രകൃതിയോടും ആഴമായ ബന്ധവുംബഹുമാനവുമുണ്ടാകണമെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിള്‍ തുടക്കം മുതലേ മുന്നറിയിപ്പ്നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും പാപ്പാ പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കും കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ എല്ലാം തകര്‍ന്നതായി തോന്നുന്ന മണിക്കൂറുകളില്‍ ദൃഢതയുംപിന്തുണയും നല്‍കുവാന്‍ കഴിവുള്ള ഐക്യദാര്‍ഢ്യത്തെ ഉണര്‍ത്താനും സജീവമാക്കാനും കര്‍ത്താവ് നമ്മെവെല്ലുവിളിക്കുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആഹ്വാനവും ഫലപ്രദമായ സാഹോദര്യം, സാര്‍വത്രികഐക്യദാര്‍ഢ്യം എന്നിവയുടെ പുതിയ തലങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായ സാന്നിധ്യംനമ്മെ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ.